Home / Kho hàng / Bộ chuyển đổi tín hiệu 248HANANONS

Bộ chuyển đổi tín hiệu 248HANANONS

Bộ chuyển đổi tín hiệu 248HANANONS

Thông số kỹ thuật Rosemount 248HANANONS

Digital Acuracy ±0.45 °C (±0.81 °F) for Pt 100 RTD
Ambient Temperature Effect 0.009°C per 1.0°C change in ambient temperature for Pt 100 RTD
Stability ±0.15% of output reading or 0.15 °C which ever is greater for one year
Input 2, 3, 4-wire RTD, thermocouples, mV, ohm
Output IEC-approved WirelessHART technology (2.4 GHz)

Rosemount 3051L3FG0KD21AAM5
Rosemount 3051CG3A22A1AS1M5B4L4T1
Rosemount 3051L2AA0FD21AAM5DFE5
Rosemount 3051TG4A2B21AI7M5Q4
Rosemount 644HAE5
Rosemount 2051CD4A22A1KB4E5M6
Rosemount 2051TG2B21JM6P1E1Q4Q8
Rosemount 2051TG4A2B21JM6P1E1Q4Q8
Rosemount 3051CD3A22A1AM5E5B4DF
Rosemount 3051TG4A2B21AE5M5T1
Rosemount 475HP1ENA9GMT
Rosemount 475FP1EKLUGMTAS
Rosemount 3051TG3A2B21JB4K5M6Q4Q8
Rosemount 3051CD1A22B1JB4K5L4M6
Rosemount 3051DG3A62A1AB4K5M5HR5
Rosemount 3051TG1A2B21AM5B4
Rosemount 3051TG3A2B21AB4M5S5
Rosemount 3051TG3A2B21AB4M5
Rosemount 475FP1EKLUGMT
Rosemount 3144PD2K5B5M5Q4
Rosemount 3051GP4A2B21AB4E5
Rosemount 3051TG4A2A21AB4M5
Rosemount 3051CD3A02A1AB3DFHJL8D1P0TR
Rosemount 3051CD1A22A1AB4DF
Rosemount 3051CD2A33A1AB4E5M5L4Q4
Rosemount 3051S3CD2E12A1AB4M5
Rosemount 3051CD1A22A1BB4DF
Rosemount 3051CD2A22A1AM5KDP2
Rosemount 3051CD3A02A1BM5I1D4S5Q4
Rosemount 3051CG4A52A1BC1M5I1Q4
Rosemount 3051TG4A2B21BB4K5M5Q4Q8S5
Rosemount 0306RT22BA11
Rosemount 3051L4AG0KD11AAM5
Rosemount 3051CD1A22A1AB4M5
Rosemount 3051CD3A22A1AS2M5B4I5/1199DCC59AFFW75DA00C
Rosemount 3051TG2A2B21AB4E5M5S5
Rosemount 3144PD1A1E5B4
Rosemount 3051CD3A22B1JB4K5L4M6
Rosemount 2088G2S22A1S1M5/1199WA95SSCW50LA00
Rosemount 3051CG2A221CS1Q4
Rosemount 8711ASA15FR2NOQ4
Rosemount 870SA020S1W0N
Rosemount 644HANA
Rosemount 644RANA
Rosemount 3051CG3A22A1AS1/1199WNA93SSCW50LA00
Rosemount 2090FG2S2DF1M5B4Q4
Rosemount 8705TSA040SEW0N0Q4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *